تاریخ فلسفه ی غرب

تاریخ فلسفه ی غرب

در این مقاله قرار است که به تاریخ فلسفه در مغرب زمین بپردازیم این که زادگاه فلسفه کجاست ؟ چرا فلسفه را به این نام می خوانیم ؟ شخصیت های بزرگ جهان فلسفه در مغرب زمین چه کسانی بودند ؟ فلسفه ی غرب به چه می نگرد ؟ ماهیت های فلسفه در مغرب زمین چیست و البته بسیاری از مواردی که در خصوص فلسفه ی غرب و تاریخ آن به ذهن ما خطور می کند پس با ما همراه باشید تا تاریخچه فلسفه ی غرب را بهتر بشناسیم ...

تاریخ فلسفه ی غرب 

واژۀ یونانی" لوگوس"( logos) ریشۀ واژۀ انگلیسی " لاجیک" (logic) وهمۀ  " لوژی ها" (logies)در اصطلاحاتی از قبیل " بیولوژی " و " سایکولوژی" است. لوگوس به معنای نظریه، یا مطالعه، یا توجیه چیزی است. " لوگوس" در یونانی به معنای " کلمه " نیز هست و لذا بر عمل صحبت کردن، یا طرح یک فکر به شیوه ای روشن نیز دلالت می کند. بنابراین، " لوگوس"، نوعی معینی از اندیشیدن دربارۀ جهان را مشخص می کند؛ نوعی تحلیل منطقی که چیزها را دربستر منطق قرار می دهد و آن ها را صرفاً به نیروی اندیشه تبیین می کند. فرض بر این بود که این تمرین فکری به " خرد" (سوفیا) (sophia)  منتهی می شود، و کسانی که زندگی خود را وقف لوگوس می کردند دوستداران ( دوستدار= فیلو) ( philo) خرد به شمار می آمدند و " فیلسوف" نامیده می شدند.

این پرسش مطرح می شود که پیش از فلسفه یا لوگوس چه چیزی وجود داشت؟ آنچه وجود داشت میتوس (mythos) بود- شیوه ای از اندیشیدن که جهان را در بستر سرچشمه های ماوراء طبیعی آن قرار می داد. میتوس چیزهای دنیوی را با منتسب کردن آنها به رویدادهای استثنایی و گاهی مقدس توضیح می داد که باعث شدند جهان آن گونه باشد که اکنون هست. در مورد یونانیان، میتوس به معنای دنبال کردن امور دنیوی، در کردارهای نمایشی خدایان کوه المپ بود. روایت هایی که این سرچشمه ها را توصیف می کنند، یعنی اسطوره ها، نه تنها تبیین کننده اند، بلکه به لحاظ اخلاقی نیز نمونه و به لحاظ آیینی آموزنده اند. به عبارت دیگر، آن ها قواعدی را عرضه می دارند که چنانچه همگان از آن ها پیروی کنند، مبنای یک جامعۀ اصیلِ با هم زیستن ایجاد خواهد شد؛ جامعه ای که در آن به جای اجتماع افرادی که فقط می توانند بگویند " من" و " مال من" می توانند بگویند " ما" و " مال ما" . لذا اسطوره ها غالباً ماهیتی محافظه کار دارند. آن ها می خواهند از طریق بازسازی سرچشمه ها وضع موجود را حفظ کنند. " اجداد مقدس این طور رفتار می کردند، پس ما هم باید همین طور رفتار کنیم".

اسطوره ها این مزیت را داشتند که یک دنیای اجتماعی کامل خلق می کردند که در آن همۀ کردارها معنادار بودند. بدی آنها این بود که جوامعی ایستا خلق می کردند که در مقابل نوآوری مقاومت می کرد، و به گفتۀ عده ای دروغ بود. سپس، دست کم بر اساس روایت سنتی ، فلسفه ناگهان وارد صحنه شد ( روایت های دیگری نیز وجود دارند که به موجب آن ها لوگوس غربی، یعنی علم و فلسفه، صرفاً روایت ما از اسطوره اند). اما بگذارید فرض کنیم که در یونان 700 سال پیش از میلاد، جریان متفاوتی اتفاق افتاد. بگذارید فرض کنیم که تبیین " نخستین" فیلسوفان از طغیان رود نیل در فصل تابستان ( که اغلب رودخانه ها خشک می شوند) ، بر اثر بادهایی که از صحرا می وزید ( بادهای صحرا، نه نبردها یا ماجراهای عاشقانۀ خدایان) حقیقتاً تحولی تازه بوده است. پدیده های طبیعی با پدیده های طبیعی دیگر توضیح داده می شوند، نه با رویدادهای ماوراء طبیعی  به "هنگام خواب" – یعنی زمان مخصوص خدایان باستان. در این صورت، یونان حقیقتاً گهوارۀ فلسفۀ غرب است.

logo 2

چرا یونان و نه مثلاً مصر یا یهودیه؟

راست اش را بخواهید هیچ کس به درستی پاسخ این سوال را نمی داند. اما چند واقعیت تاریخی به روشن شدن مساله ای که دنبالش هستیم کمک می کنند. یکی آن که میان یونان باستان و فرهنگ های منطقۀ شرق مدیترانه- ایران، بین النهرین، فنیقیه، قبرس، جنوب ایتالیا، مصر و دیگران- تماس های سودمندی وجود داشت. یونانیان آدم هایی کثیر السفر و در وام گیری اندیشه ها ، قراردادها، و صورت های هنری از فرهنگ هایی که با آن ها برخورد داشتند فوق العاده مستعد بودند. آن ها این عناصر را خلاقانه با نیازهای خود سازگار می کردند. این نظریۀ بحث انگیز هم وجود دارد که فرهنگ یونانی به میزان زیادی مدیون منابع آفریقایی است.  به گفتۀ یکی از مورخان اندیشه های یونانی در سال های اخیر، دست کم قطعی است که " دستاوردهای فرهنگی یونان کهن و کلاسیک، بدون بهره گیری از منابع خاور نزدیک و مناطق شرقی آفریقای شمالی غیر قابل تصور است.

همچنین به خلاف بعضی جوامع اطراف، در یونان یک طبقۀ روحانی سانسور کنندۀ آرا و اندیشه ها وجود نداشت. این مطلب به معنای آن نیست که متفکران یونانی، در بیان آنچه می توانستند بگویند محدودیتی نداشتند. – در ادامه خواهیم دید که در دورۀ مورد بحث، چندین مورد اتهام بی تقواییی علیه شماری از آن ها مطرح شدف اما با وجود این توانستند علیه باورهای دینی موجود حرف های زیادی بزنند و از این مهلکه جان به در برند.

واقعیت تاریخی دیگر این است که تخیل یونانی همواره در توجه به جزئیات بارور بوده است. به عنوان مثال، توصیف هومر از سپر آشیل چهار صفحه از کتاب ایلیاد را به خود اختصاص می دهد. به علاوه، نسل های متوالی کودکان یونانی که با اشعار هومر و هسیود- دو چهرۀ مهم انتقال دهندۀ دین یونانی- بزرگ شدند، ماهیت استدلالی مجادلۀ فکری و پرسشگرانۀ آن ها را یاد گرفتند. ماهیت جدلی نمایشنامه و شعر یونانی، در فلسفۀ یونانی مأوایی تازه پیدا کرد.

آخرین مؤلفۀ دنیایی که فلسفه در آن زاده شد، ساختاری اجتماعی- اقتصادی بود که یک طبقۀ اجتماعی مرفه پدید آورد؛ طبقه ای که اعضای آن را عمدتاً مردان تشکیل می دادند و وقت کافی داشتند تا به تأمل دربارۀ مسایل فلسفی بپردازند. این نکته را باید به خاطر داشته باشیم که در بیشتر سال های تاریخ یونان، بخش عمدۀ شالودۀ اقتصادی این جامعه بر دوش بردگان و تاراج حاصل از فتوحات نظامی استوار بود. این واقعیت " درخشش شکوه یونان " را قدری کم فروغ می کند.

باز هم، به هر دلیلی، شعر و نمایشنامۀ یونانی، نوعی آگاهی عمیق بر تغییر، و پیکار قطب های متضاد را به نمایش می گذارد- تابستان در مقابل زمستان، گرما در مقابل سرما، نور در مقابل تاریکی، و چشمگیرترین همۀ تغییرات، زندگی در مقابل مرگ.

در واقع این حساسیت به ماهیت گذاری چیزها گاهی اوقات یونانیان را به بدبینی سوق داده است. شاعرانی از قبیل هومر، میمنرموس(Mimnermus) و سیمونیدس (Simonides) همگی این فکر را بیان کرده اند که " نسل های بشر همانند برگ های درختان در جنگل بر خاک فرو می افتند."  

اما این حساسیت باعث شد که یونانیان در پی تبیین این قضیه برآیند- تبیین اینکه نه بر اقتدار سنت دینی، بلکه صرفاً بر قدرت خرد انسان استوار باشد. در این جا شاهد نوعی خوشبینی در پس این بدبینی هستیم- ذهن بشر با استفاده از ظرفیت های خود می تواند حقایق غایی مربوط به واقعیت را کشف کند.

اما بهتر است دربارۀ ریشه ای بودن گسست فلاسفۀ یونان از شیوه های فکری اسطوره ای پیشین مبالغه نکنیم. این طور نیست که ناگهان نوعی خداناشناسی جسور سربرآورده و همۀ تبیین ها یا محدودیت های دینی را نفی کرده باشد. در واقع خداناشناسی آن طور که امروزه فهمیده می شود در دنیای باستان ناشناخته بود. کاری که این فلاسفۀ اولیۀ یونانی کردند قالبریزی دوبارۀ معماهای همیشگی مربوط به واقعیت، با تأکید بر عملکرد پدیده های طبیعی به جای خدایان بود. به عنوان مثال آن ها کیهان زایی (Cosmogony)  ( نظریه های مربوط به پیدایش جهان ) را کنار گذاشتند و به جای آن کیهان شناسی (Cosmology) ( نظریه های مربوط به چیستی جهان) را ترویج کردند.

این جهت گیری جدید منادی آغازهای شیوۀ تفکری بود که یونانیان اندک زمانی بعد آن را " فلسفه " - دوست داشتن خرد- نامیدند. ما می توانیم در این تلاش های اولیه، آن چیزی را ببینیم که امروزه رشته های اصلی فلسفه را تشکیل می دهند: هستی شناسی (Ontology)  ( نظریه های مربوط به هستی )؛ معرفت شناسی(Epistomology) ( نظریه های شناخت) ؛ آکسیولوژی (Axiology) ( نظریۀ ارزش)، شامل اخلاقیات (Ethics) یا فلسفه اخلاق (Moral Philosophy)  (نظریۀ رفتار درست)، و زیبایی شناسی (Aesthetics) ( نظریۀ زیبایی یا نظریۀ هنر)؛ و منطق (Logic) ( نظریۀ استنتاج صحیح)

در واقع نظریه هایی را که در یونان باستان مطرح شد می توان به یک اندازه سرچشمۀ علم وفلسفۀ غرب به شمار آورد، هر چند در آن روزگاران طرح چنین تمایزی امکان پذیر نبود. با قدری تسامح می توان گفت علم به مسایلی می پردازد که می توان آن ها را به روش تجربی حل کرد؛ با قرار دادن رویدادهای قابل مشاهده ای که ما را گیج می کنند در چارچوب قوانین طبیعی و نشان دادن این که چگونه این قوانین به گونه ای عِلّی با آن رویدادها مرتبط می شوند. از سوی دیگر، فلسفه به مسایلی می پردازد که بیشتر رویکردی نظری را طلب می کنند تا تجربی. این قبیل مسایل غالباً به تحلیل مفهومی (Conceptual Analysis)  ( بررسی اندیشه های کلی ) نیاز دارند تا مشاهده یا جمع آوری داده ها. پرسش های زیر را در نظر بگیرید و به واژه هایی که با حروف خوابیده نوشته شده اند دقت کنید:

آیا می توانیم بفهمیم چرا در موادی نادر خورشید در میانۀ روز تاریک می شود؟

آیا درست است که عبور ماه از میان زمین و خورشید باعث این قبیل رویدادها می شود؟

آیا تجربیات موفقی وجود دارند که این پدیده را تبیین کنند؟

پرسش های فوق پرسش های علمی اند. اکنون آن ها را با پرسش های زیر مقایسه کنید و باز هم به کلماتی که با حروف خوابیده نوشته شده اند توجه کنید:

شناخت چیست؟
حقیقت چیست؟
ارزش چیست؟
تبیین چیست؟

این پرسش ها به تحلیل مفهومی نیاز دارند که بخشی از فلسفه است.

اما ما بیش از حد سریع و به آینده ای بسیار دور رسیده ایم. همان طور که گفتم در دنیای باستان، این قبیل تمایزها خط و مرز روشنی نداشت. متفکران آن روزگار راضی بودند انواع پرسش هایی را طرح کنند که شالودۀ فلسفه و علم را تشکیل می دادند.

مطالبی برای اندیشیدن

  • یک پدیدۀ قابل مشاهده مانند خورشید گرفتگی را در نظر بگیرید، و آن را یک بار از چشم انداز علم، و بار دیگر با استفاده از نوعی نظام اسطوره ای توضیح دهید.( برای انجام این کار می توانید به کتابخانه مراجعه کنید.) سپس با استفاده از این دو روایت فرق میان لوگوس و میتوس را نشان دهید.
  • دربارۀ الگوهای باور خود فکر کنید. آیا در آن ها چیزی می یابید که به میتوس تعلق داشته باشد، نه لوگوس؟ در این جا دو مثال ذکر می کنیم: الف – چنانچه باورهای دینی دارید، آن ها را بر حسب این تمایز چگونه طبقه بندی می کنید؟ ب- این ادعا را که خود علم نیز صرفاً روایتی از میتوس غربی است چگونه ارزیابی می کنید؟

( منبع: نگاهی به فلسفه سبک کردن بار سنگین فلسفه، نوشته دونالد پامر، ترجمه عباس مخبر، ص14 تا ص 23)


   

برچسب ها تحلیل مفهومی, زیبایی شناسی, آکسیولوژی, معرفت شناسی, هستی شناسی, کیهان شناسی , کیهان زایی, سیمونیدس , میمنرموس, هسیود, آشیل , هومر , بین النهرین, مدیترانه, خدایان باستان, خدایان, فیلسوفان , لوگوس , مقدس , اسطوره , یونان, میتوس , منطق , فیلسوف, تاریخ , تاریخ فلسفه , غرب, فلسفه غرب, فلسفه , ایران , ایرانگردی

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
نظر شما به سامانه مدیریت ارسال شده است.
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد